POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką prywatności”) dotyczy serwisu internetowego portfelprawny.pl (zwanego dalej „Serwisem”) prowadzonego przez Portfel Prawny sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Miłobędzka 9, 02-634 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego oraz do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000813760, REGON: 384863433, NIP: 5213882185 (zwana dalej: „Portfel Prawny”) i opisuje najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych.
 2. Portfel Prawny, jako podmiot prowadzący, będący operatorem  Serwisu, dba o ochronę prywatności i informacji przekazywanych przez Użytkowników Serwisu, a w szczególności ich danych osobowych;
 3. Administratorem danych gromadzonych za pomocą serwisu jest Portfel Prawny sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Miłobędzka 9, 02-634 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego oraz Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000813760, REGON 384863433, NIP 5213882185.
 4. Polityka prywatności została przyjęta przez Portfel Prawny w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników serwisu pełnoprawni.pl, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym. Portfel Prawny  zapewnia, że zasady przyjęte w niniejszej polityce prywatności zapewniają wszystkim użytkownikom serwisu portfelprawny.pl. realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tym akcie prawnym. Realizacja powyższych uprawnień następuje poprzez profil użytkownika lub wysłanie emaila do Portfela Prawnego  ze stosownym żądaniem na adres email: kontakt@portfelprawny.pl z adresu email podanego podczas rejestracji w serwisie portfelprawny.pl.
 5. Serwis Portfela Prawnego jest z założenia bezpłatny i ogólnodostępny. Spółka Portfel Prawny może wprowadzić ograniczenia dostępowe w formie logowania, newsletterów, zakładania kont, jak również odpłatności korzystania z niektórych części serwisu.
 6. Użytkownikiem jest każda osoba, która korzysta z serwisu Portfela Prawnego.
 7. Korzystanie z serwisu należącego do Portfela Prawnego i podawanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Użytkowanie serwisu Portfela Prawnego jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez Portfel Prawny.
 8. Postanowienia z Polityki prywatności mogą być uregulowane również w innych dokumentach dotyczących zasad związanych z serwisem należącym do Portfela Prawnego. W takim przypadku użytkownik zostanie o tym poinformowany w Polityce prywatności na poszczególnej części serwisu.
 9. Aby skontaktować się z nami, należy wysłać wiadomość na adres e-mail: kontakt@portfelprawny.pl, poprzez tradycyjną pocztę na adres siedziby lub za pomocą formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce „Kontakt” na stronie portfelprawny.pl.

ZBIERANIE INFORMACJI

 1. Portfel Prawny może gromadzić informacje o użytkowniku poprzez pobieranie danych w postaci: numeru IP użytkownika, rodzaju przeglądarki, używanego języka, czasie dostępu, loginu, hasła, a także innych czynności, które użytkownik dobrowolnie podejmuje w obrębie serwisu prowadzonego przez Portfel Prawny, takich jak informacje o wyświetlanych stronach, linkach, z których skorzystał użytkownik. Dane te są zbierane w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa serwisu, a tym samym osób z niego korzystających.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, Portfel Prawny stosuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, tak aby gromadzone za pośrednictwem serwisu dane osobowe były bezpieczne. W szczególności Portfel Prawny chroni dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub zniszczeniem.
 3. Większość danych przechowywana jest w formie elektronicznej, na wynajętym od wyspecjalizowanej firmy serwerze, komputerach biurowych, poczty e-mail, a także narzędziach informatycznych wykorzystywanych przez Portfel Prawny oraz podmioty współpracujące z Portfelem Prawnym. Część danych, ze względów prawnych, przechowujemy w formie dokumentacji papierowej. Dane przekazane są obsłudze informatycznej Portfela Prawnego.
 4. Dane przesyłane drogą elektroniczną są zabezpieczone przed ich pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione poprzez zastosowanie m.in. następujących zabezpieczeń: kontroli dostępu, stosowanie urządzeń zabezpieczających serwer.
 5. Dane użytkowników nie są wykorzystywane przez Portfel Prawny w innym celu niż umożliwienie użytkownikowi prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez serwis portfelprawny.pl.
 6. Portfel Prawny ze względów formalno-prawnych, jak również wymogów technologicznych serwisu może zbierać dane od następującej grupy osób:
 • użytkowników serwisów należących do Portfela Prawnego, wyłącznie w zakresie opisanym w Polityce prywatności;
 • dane subskrybentek i subskrybentów newsletterów i list mailingowych;
 • dane osób wypełniających ankiety, kwestionariusze, formularze zamieszczane na stronach  należących do Portfela Prawnego;
 • dane osób pracujących w mediach, które nawiążą współpracę z Portfelem Prawnym;
 • dane osób, z którymi Portfel Prawny kontaktować się będzie za pomocą telefonu, SMS-ów, listów;
 • dane osób kontaktujących się z Portwelem Prawnym poprzez portale społecznościowe (Facebook, Twitter, LinkedIn). W tym przypadku większość danych posiadają właściciele portali społecznościowych, z których korzystają zarówno użytkownicy, jak i Portfel Prawny.

PRZETWARZANIE INFORMACJI

  1. Dane są przetwarzane w celach archiwizacyjnych oraz w celu zarządzania relacjami do końca działalności Portfela Prawnego, z wyjątkiem danych o wrażliwym charakterze (np. sytuacji rodzinnej, stanie zdrowia), które Portfel Prawny usuwa lub anonimizuje niezwłocznie po zamknięciu danej sprawy. Użytkownik każdej z ww. grup ma prawo domagać się usunięcia danych wcześniej. Wystarczy napisać swój sprzeciw na adres kontakt@portfelprawny.pl.
  2. Portfel Prawny zapewnia, że dokłada należytych starań w zakresie ochrony prywatności, a także informacji przekazywanych przez użytkowników serwisu, w szczególności ich danych osobowych.
  3. Portfel Prawny chroni uzyskane dane osobowe z  zachowaniem zasad bezpieczeństwa przewidzianych w normach prawa polskiego i prawa międzynarodowego.
  4. Portfel Prawny pobiera i przetwarza uzyskane informacje oraz dane osobowe wyłącznie w celach: zapewnienia pełnej obsługi użytkowników, korzystających z serwisów należących do Portfela Prawnego, prowadzenia wewnętrznych analiz statystycznych, mających na celu generowanie statystyk odwiedzin naszych serwisów, polepszania usług na serwisach internetowych oraz pozostałych usług Portfela Prawnego oraz marketingu związanego z własnymi produktami oraz usługami.
  5. Portfel Prawny nie ujawnia danych przekazywanych przez użytkowników osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez przepisy formalno-prawne, gdy ujawnienie tych danych jest konieczne, jak też podmiotom współpracującym z Portfelem Prawnym w zakresie funkcjonalności serwisu (np. firmom obsługującym e-płatności, czy też firmom oferującym usługi pocztowe, w przypadku, gdy zachodzi konieczność skorzystania z takich usług).
  6. Użytkownikowi przysługuje prawo do  kontroli przetwarzania jego danych osobowych, prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  PŁATNOŚCI I DANE W FORMULARZACH

  1. Przekazanie danych osobowych Portfelowi Prawnemu, zamieszczanych przez użytkowników w formularzach znajdujących się na stronie portfelprawny.pl, jest dobrowolne.
  2. Dokonanie wpłat na rzecz realizacji usług przez Portfel Prawny wymaga podania imienia, nazwiska, adresu e-mail. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne. Brak danych obowiązkowych uniemożliwi realizację płatności.
  3. Użytkownik sfinalizuje płatności po tym, jak zostanie przeniesiony do zewnętrznego serwisu, wyspecjalizowanego w płatnościach online, należącego do niezależnego od Portfela Prawnego podmiotu, będącego Partnerem Portfela Prawnego.
  4. Partnerzy mają prawo przetwarzać dane Użytkowników przekazywane przez naszą Portfel Prawny wyłącznie w ramach wykonania prac opisanych w umowie zawartej pomiędzy Portfelem Prawnym a Partnerem Portfela Prawnego, z poszanowaniem przepisów prawa związanych z ochroną danych osobowych.
  5. Dane osobowe użytkowników, które przetwarzane są przez Portfel Prawny, służą wyłącznie realizacji usług przez Portfel Prawnego, w tym należytemu funkcjonowaniu serwisu internetowego. Dane osobowe Użytkowników przekazywane są Partnerom wyłącznie w związku z działalnością serwisów Portfela Prawnego.
  6. Wypełniając dane w formularzach, jak również dokonując wpłat, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Portfel Prawny podanych przez niego danych osobowych w Art. 6. ust. 1. lit. A RODO.

  POLITYKA COOKIES

  1. Serwisy należące lub prowadzone przez Portfel Prawny mogą wykorzystywać technologię „cookies” (tzw. ciasteczka). Są to dane informatyczne (w głównej mierze pliki tekstowe), przeznaczone do korzystania z serwisów internetowych. Zawierają m.in. nazwę strony internetowej, z której pochodzą, unikalny numer, czas przechowania. Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika, np. na jego komputerze.
  2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies, a także uzyskującym dostęp do nich jest operator serwisu i zarazem administrator danych: Portfel Prawny sp. z o.o..
  3. Pliki cookies mają na celu: zoptymalizowanie zawartości serwisu Portfela Prawnego do indywidualnych preferencji użytkownika, tworzenia wewnętrznych statystyk serwisu Portfela Prawnego, dzięki czemu możliwe będzie modernizowanie serwisu zgodnie z potrzebami użytkowników, utrzymywanie sesji użytkownika serwisu, np. przy zalogowaniu albo wypełnieniu niektórych formularzy niewymagających logowania.
  4. Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym użytkownika. Nie wpływają również na oprogramowanie zawarte na tym urządzeniu.
  5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego lub ograniczyć stosowanie plików cookies.
  6. Ograniczenia używania plików cookies mogą wpłynąć negatywnie na niektóre funkcjonalności dostępne na serwisie Portfela Prawnego.
  7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika mogą być również wykorzystane przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów. Działania te mają na celu wyłącznie optymalizację usług dla użytkownika, jak również muszą odbywać się w zakresie działań Portfela Prawnego.
  8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w „Pomoc”, znajdującym się w menu przeglądarki internetowej użytkownika.
  9. Portfel Prawny sp. z o.o. informuje, że serwis może zawierać odnośniki lub linki do innych stron www (np. do serwisów Partnerów Portfela Prawnego), którzy mogą stosować inną politykę i praktykę niż ta, która jest przyjęta przez Portfel Prawny.
  10. Portfel Prawny nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach, dbając jedynie o staranny dobór Partnerów Portfela Prawnego.

  Kontakt i dodatkowe informacje

  W razie pytań dotyczących polityki prywatności Portfela Prawnego sp. z o.o., prosimy o kontakt na adres: kontakt@portfelprawny.pl.

  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie jej zaktualizowanej wersji na serwisach internetowych należących do Portfela Prawnego.

  Ta wersja polityki prywatności została opublikowana  28 listopada 2019.